Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาเขตสตูล ด้วยตระหนักในพระคุณของครู ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนานักศึกษา ผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และเป็นพลังของแผ่นดินต่อไป

Image 1/20

Download View

Image 2/20

Download View

Image 3/20

Download View

Image 4/20

Download View

Image 5/20

Download View

Image 6/20

Download View

Image 7/20

Download View

Image 8/20

Download View

Image 9/20

Download View

Image 10/20

Download View

Image 11/20

Download View

Image 12/20

Download View

Image 13/20

Download View

Image 14/20

Download View

Image 15/20

Download View

Image 16/20

Download View

Image 17/20

Download View

Image 18/20

Download View

Image 19/20

Download View

Image 20/20

Download View