Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 35 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานีปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โดยได้ศึกษาวิถีชีวิตการทำนาปลูกข้าวนาดำ ในกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การทำนาและการปลูกข้าว โดยมี คุณครูณัฏฐณิชา สังข์ศิลป์เลิศ คุณครูดาวรฎี ศิริพานิช และ นางสาววลัยลักษณ์ บุญชูวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ดูแล ในการนี้ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าว พร้อมด้วยพี่ๆ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำน้องๆนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ปลูกข้าวดำนาอย่างสนุกสนาน ถือเป็นการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตัลควบคู่ไปกับวิถีชาวนาพื้นบ้าน

Image 1/15

Download View

Image 2/15

Download View

Image 3/15

Download View

Image 4/15

Download View

Image 5/15

Download View

Image 6/15

Download View

Image 7/15

Download View

Image 8/15

Download View

Image 9/15

Download View

Image 10/15

Download View

Image 11/15

Download View

Image 12/15

Download View

Image 13/15

Download View

Image 14/15

Download View

Image 15/15

Download View