Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันนี้(15 ตุลาคม 2563) ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางจารุวรรณ เพชรรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าพบนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมชี้แจงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับทางจังหวัดสตูลและนำเรียนหารือเรื่องการต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จะที่เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดสตูลในโอกาสถัดไป

Image 1/10

Download View

Image 2/10

Download View

Image 3/10

Download View

Image 4/10

Download View

Image 5/10

Download View

Image 6/10

Download View

Image 7/10

Download View

Image 8/10

Download View

Image 9/10

Download View

Image 10/10

Download View