Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษย์มด เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 60 คน ณ สวนเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยมีนายชาญวิทย์ รัตนชาติ (เจ้าของสวนเทพหยา) เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

Image 1/14

Download View

Image 2/14

Download View

Image 3/14

Download View

Image 4/14

Download View

Image 5/14

Download View

Image 6/14

Download View

Image 7/14

Download View

Image 8/14

Download View

Image 9/14

Download View

Image 10/14

Download View

Image 11/14

Download View

Image 12/14

Download View

Image 13/14

Download View

Image 14/14

Download View