Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางจารุวรรณ เพชรรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าพบนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนำเรียนหารือเรื่องการต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จะที่เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดพัทลุงในโอกาสถัดไป

Image 1/5

Download View

Image 2/5

Download View

Image 3/5

Download View

Image 4/5

Download View

Image 5/5

Download View