Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และองค์การนักศึกษาภาคปกติ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดบ่อปาบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ยอดทำบุญจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนเงิน 312,893.25 บาท

Image 1/22

Download View

Image 2/22

Download View

Image 3/22

Download View

Image 4/22

Download View

Image 5/22

Download View

Image 6/22

Download View

Image 7/22

Download View

Image 8/22

Download View

Image 9/22

Download View

Image 10/22

Download View

Image 11/22

Download View

Image 12/22

Download View

Image 13/22

Download View

Image 14/22

Download View

Image 15/22

Download View

Image 16/22

Download View

Image 17/22

Download View

Image 18/22

Download View

Image 19/22

Download View

Image 20/22

Download View

Image 21/22

Download View

Image 22/22

Download View