Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(22 เมษายน 2565) ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับ 3 องค์กร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดรำแดง วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ และ สวนปลักหว้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) นอกจากนั้น ยังเป็นการผลิตกำลังคนพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

Image 1/20

Download View

Image 2/20

Download View

Image 3/20

Download View

Image 4/20

Download View

Image 5/20

Download View

Image 6/20

Download View

Image 7/20

Download View

Image 8/20

Download View

Image 9/20

Download View

Image 10/20

Download View

Image 11/20

Download View

Image 12/20

Download View

Image 13/20

Download View

Image 14/20

Download View

Image 15/20

Download View

Image 16/20

Download View

Image 17/20

Download View

Image 18/20

Download View

Image 19/20

Download View

Image 20/20

Download View