Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษาด้วยแนวทางฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ถ่ายทอดชุดการเรียนรู้พร้อมเครื่องมือสำหรับการสอนให้แก่ครูในพื้นที่ อ.จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครู/อาจารย์ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้มิติด้านการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา และเพื่อติดตาม ให้คำปรึกษาการสอนจริงในชั้นเรียนผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนในชั้นเรียน ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษาด้วยแนวทางฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน กิจกรรมที่ 2 กระบวนการติดตามและประเมินผล (PLC) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน- 31 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมปลายสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา (เทพา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย)

Image 1/15

Download View

Image 2/15

Download View

Image 3/15

Download View

Image 4/15

Download View

Image 5/15

Download View

Image 6/15

Download View

Image 7/15

Download View

Image 8/15

Download View

Image 9/15

Download View

Image 10/15

Download View

Image 11/15

Download View

Image 12/15

Download View

Image 13/15

Download View

Image 14/15

Download View

Image 15/15

Download View