Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบหมายให้ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร กับ ร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด โดยมี ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ประธานหลักสูตรฯ เป็นสักขีพยาน และ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมในพิธีลงนาม สำหรับร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด ถือเป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของทางหลักสูตรฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ทำให้สถานประกอบการเข้าใจบริบทและเป้าประสงค์ของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารและนักศึกษาเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังเป็นสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเบเกอรี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของทางหลักสูตรฯ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร จึงนำมาสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้

Image 1/7

Download View

Image 2/7

Download View

Image 3/7

Download View

Image 4/7

Download View

Image 5/7

Download View

Image 6/7

Download View

Image 7/7

Download View