Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี รศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร ผศ.ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ และ ผศ.ไหมไทย ไชยพันธุ์ ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ และหลักการในการเขียนแบบฟอร์มสำหรับขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก่นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก มรภ.สงขลา ทั้งนี้ นักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย/ทดลองกับมนุษย์ ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและต่อผู้อื่น วิธีการดำเนินการวิจัย ฯลฯ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมยังได้รับเคล็ดลับต่าง ๆ ในการพิจารณาโครงร่างแบบฟอร์มของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าจุดไหนที่กรรมการให้ความสำคัญ และจุดไหนที่กรรมการไม่อยากเห็นในโครงร่าง ถือเป็นการเรียนรู้แบบวิธีลัดจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงก็ว่าได้ ข้อมูลและรูป โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

Image 1/12

Download View

Image 2/12

Download View

Image 3/12

Download View

Image 4/12

Download View

Image 5/12

Download View

Image 6/12

Download View

Image 7/12

Download View

Image 8/12

Download View

Image 9/12

Download View

Image 10/12

Download View

Image 11/12

Download View

Image 12/12

Download View