Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมรายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (Quota) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ สู่รั้วปาริฉัตร พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดย อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image 1/33

Download View

Image 2/33

Download View

Image 3/33

Download View

Image 4/33

Download View

Image 5/33

Download View

Image 6/33

Download View

Image 7/33

Download View

Image 8/33

Download View

Image 9/33

Download View

Image 10/33

Download View

Image 11/33

Download View

Image 12/33

Download View

Image 13/33

Download View

Image 14/33

Download View

Image 15/33

Download View

Image 16/33

Download View

Image 17/33

Download View

Image 18/33

Download View

Image 19/33

Download View

Image 20/33

Download View

Image 21/33

Download View

Image 22/33

Download View

Image 23/33

Download View

Image 24/33

Download View

Image 25/33

Download View

Image 26/33

Download View

Image 27/33

Download View

Image 28/33

Download View

Image 29/33

Download View

Image 30/33

Download View

Image 31/33

Download View

Image 32/33

Download View

Image 33/33

Download View