Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 นางสาวเกศสุพร มากสาขา หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี ช่วยมณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ตัวแทนคณะอนุกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประธานเปิดการประชุม การอบรมในครั้งนี้เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ในการขับเคลื่อนงานพระราชดำริสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก 9 เครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วย เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) เครือข่ายภาคกลางตอนบน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) เครือข่ายภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย) และ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย)

Image 1/9

Download View

Image 2/9

Download View

Image 3/9

Download View

Image 4/9

Download View

Image 5/9

Download View

Image 6/9

Download View

Image 7/9

Download View

Image 8/9

Download View

Image 9/9

Download View