Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์การทำแผนธุรกิจ ณ ห้อง Presentation Room อาคาร 2 ชั้น 2 หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์บริการเทคนิคการถ่ายภาพในการโปรโมทสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์และการทำ content สินค้าให้เกิดความน่าสนใจ โดย รศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากบริษัท พี่เป้สงขลา จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในการสร้างความพร้อมขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

Image 1/7

Download View

Image 2/7

Download View

Image 3/7

Download View

Image 4/7

Download View

Image 5/7

Download View

Image 6/7

Download View

Image 7/7

Download View