Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขจัดความยากจน โครงการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคม ให้นักวิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และการเชื่อมโยงงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และได้เปิดโลกทัศน์ให้นักวิจัยได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงการหารือเชิงพื้นที่และพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องประชุม อรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Image 1/15

Download View

Image 2/15

Download View

Image 3/15

Download View

Image 4/15

Download View

Image 5/15

Download View

Image 6/15

Download View

Image 7/15

Download View

Image 8/15

Download View

Image 9/15

Download View

Image 10/15

Download View

Image 11/15

Download View

Image 12/15

Download View

Image 13/15

Download View

Image 14/15

Download View

Image 15/15

Download View