Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization)" ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผศ.อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยากรโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ นางสาวภาวดี ใจเอื้อ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย RU และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้งานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง

Image 1/10

Download View

Image 2/10

Download View

Image 3/10

Download View

Image 4/10

Download View

Image 5/10

Download View

Image 6/10

Download View

Image 7/10

Download View

Image 8/10

Download View

Image 9/10

Download View

Image 10/10

Download View