Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2567 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยตัวแทนจากกองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1 Rajabhat Young Leadership Program 2024 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รศ.มาลิณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้รับความรู้ตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษาและรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา เกิดความสัมพันธ์อันดี มีความรักสามัคคีระหว่างผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง ทั้งยังได้ฝึกฝนกระบวนการทักษะชีวิต การเสริมสร้างจิตอาสา นำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ที่จะเกิดจากการพัฒนาตนเอง ดังพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี และจบออกไปทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ขอบคุณรูปจากเพจ Rajabhat Young Leadership 2024 และ เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Image 1/14

Download View

Image 2/14

Download View

Image 3/14

Download View

Image 4/14

Download View

Image 5/14

Download View

Image 6/14

Download View

Image 7/14

Download View

Image 8/14

Download View

Image 9/14

Download View

Image 10/14

Download View

Image 11/14

Download View

Image 12/14

Download View

Image 13/14

Download View

Image 14/14

Download View