Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล โดยมี ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ โครงการแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล และ พัทลุง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 3 หัวข้อ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ Language Lab 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดให้กับบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ นำทีมโดย อาจารย์เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ นายสมศักดิ์ เหลาะเหม และ นางเพ็ญประภา ยีเจ๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรของภาครัฐมีความรู้และทักษะดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมกระบวนการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้กับงาน มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และพัฒนาร่วมกับงานที่ปฏิบัติ รู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมออนไลน์ และยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ต่อไป

Image 1/13

Download View

Image 2/13

Download View

Image 3/13

Download View

Image 4/13

Download View

Image 5/13

Download View

Image 6/13

Download View

Image 7/13

Download View

Image 8/13

Download View

Image 9/13

Download View

Image 10/13

Download View

Image 11/13

Download View

Image 12/13

Download View

Image 13/13

Download View