Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การพัฒนาทักษะการป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับตนเองและผู้ดูแล? ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา นำทีมโดยคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้ความรู้กับผู้ดูแลและผู้สูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อม และเพื่อประเมินผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พึ่งพิงทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Image 1/15

Download View

Image 2/15

Download View

Image 3/15

Download View

Image 4/15

Download View

Image 5/15

Download View

Image 6/15

Download View

Image 7/15

Download View

Image 8/15

Download View

Image 9/15

Download View

Image 10/15

Download View

Image 11/15

Download View

Image 12/15

Download View

Image 13/15

Download View

Image 14/15

Download View

Image 15/15

Download View