Album Gallery Songkhla Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวด กล่าวรายงานโดย อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน คือ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผศ.ดร.เธียรชัย พันธ์คง และ นายชนาธิป ลีนิน เป็นคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนมุมมอง และร่วมตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า มรภ.สงขลา ให้ความสำคัญในเรื่องของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจหลักของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จึงนำมาสู่การจัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ นำไปสู่การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืน สำหรับการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 14 ผลงาน ประกอบด้วย 1. ด้านวิจัยบริการวิชาการ มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ได้แก่ "การพัฒนาผลงานบริการวิชาการสู่งานตีพิมพ์ : Developing academic service work towards publication" โดย ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2. ด้านผลิตบัณฑิต/ด้านการเรียนการสอน มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ได้แก่ "การสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับนักศึกษาด้านสหกิจศึกษา : Building Competitiveness for Cooperative Education Student" โดย ผศ.ขนิศฐา พันชูกลาง และคณะ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. ด้านการพัฒนางาน มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ได้แก่ "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านระบบสารสนเทศ ด้วยแนวคิดลีน ECRS (ต่อเนื่องปีที่ 2 ) : Increasing the efficiency of research management of Songkhla Rajabhat University through the information system with Lean ECSRS ( 2 nd Year Continued)" โดย นายธนภัทร เจิมขวัญ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

Image 1/25

Download View

Image 2/25

Download View

Image 3/25

Download View

Image 4/25

Download View

Image 5/25

Download View

Image 6/25

Download View

Image 7/25

Download View

Image 8/25

Download View

Image 9/25

Download View

Image 10/25

Download View

Image 11/25

Download View

Image 12/25

Download View

Image 13/25

Download View

Image 14/25

Download View

Image 15/25

Download View

Image 16/25

Download View

Image 17/25

Download View

Image 18/25

Download View

Image 19/25

Download View

Image 20/25

Download View

Image 21/25

Download View

Image 22/25

Download View

Image 23/25

Download View

Image 24/25

Download View

Image 25/25

Download View