คู่มือการตั้งค่า Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบ่งตามประเภทระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ดังนี้

คำแนะนำ

การตั้งค่าระบบ SKRU-WIFI 802.1X สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ

  • 1. ระบบปฏิบัติการของเครื่องรองรับการทำงาน 802.1X เท่านั้น
  • 2. เป็นเครื่องที่ลงซอท์ฟแวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น ไม่ทำการ Jailbreak, ไม่ทำการ root หรือ ไม่เป็นซอท์ฟแวร์ที่ถูกปรับปรุงแก้ไข (Modify) เป็นต้น
  • หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการตั้งค่าระบบ กรุณาติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 หรือ

ทาง E-mail: cc@skru.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดให้มีการใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)
ก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้รองรับและสอดคล้องกับ
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ขอใช้ระบบยืนยันตัวตนได้
ต้องเป็นนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น