|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 21 พ.ย. 2562 อ่าน: 35 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม)  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2562 อ่าน: 60 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานคณาจารย์และข้าราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2562 อ่าน: 47 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธ์หยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2562 อ่าน: 41 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เพิ่มเติม)  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2562 อ่าน: 39 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ต.ค. 2562 อ่าน: 145 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายการรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ต.ค. 2562 อ่าน: 97 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 อ่าน: 74 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2562 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2562 อ่าน: 207 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครั้งที่ 2/2562  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 พ.ย. 2562 อ่าน: 265 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2562  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 พ.ย. 2562 อ่าน: 103 ครั้ง
» ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 ต.ค. 2562 อ่าน: 157 ครั้ง
» ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สังคมศึกษา)  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 ต.ค. 2562 อ่าน: 161 ครั้ง
» ประกาศ ผลการคัดเลือดผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับปริญญาเอก สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2562  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 ต.ค. 2562 อ่าน: 176 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2562 อ่าน: 9 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2562 อ่าน: 17 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 พ.ค. 2562 อ่าน: 23 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2562 อ่าน: 63 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 77 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 102 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด