|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สงขลาพาเลซ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 ต.ค. 2563 อ่าน: 27 ครั้ง
» การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิตอายุ 2-3 ปี), ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัยอายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 26 ต.ค. 2563 อ่าน: 36 ครั้ง
» รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560 (สภาอนุมัติตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 23 ธันวาคม 2560) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ต.ค. 2563 อ่าน: 93 ครั้ง
» ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ต.ค. 2563 อ่าน: 21 ครั้ง
» มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ต.ค. 2563 อ่าน: 305 ครั้ง
» คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 5 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 ก.ย. 2563 อ่าน: 143 ครั้ง
» มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 ก.ย. 2563 อ่าน: 219 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศตำแหน่ง อาาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ต.ค. 2563 อ่าน: 116 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ต.ค. 2563 อ่าน: 88 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ต.ค. 2563 อ่าน: 285 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2563 อ่าน: 166 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (พลศึกษา) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2563 อ่าน: 143 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ก.ย. 2563 อ่าน: 325 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 6/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2563 อ่าน: 189 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 26 ต.ค. 2563 อ่าน: 11 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดการขยะและการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ต.ค. 2563 อ่าน: 33 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง การเสนอเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563 - 2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ต.ค. 2563 อ่าน: 56 ครั้ง
» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 ต.ค. 2563 อ่าน: 55 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 23 ก.ย. 2563 อ่าน: 147 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ก.ย. 2563 อ่าน: 126 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ก.ย. 2563 อ่าน: 119 ครั้ง

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด