|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ม.ค. 2563 อ่าน: 11 ครั้ง
» ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ม.ค. 2563 อ่าน: 11 ครั้ง
» ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในป ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 ม.ค. 2563 อ่าน: 80 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2563 อ่าน: 63 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการ ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2562 อ่าน: 183 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2562 อ่าน: 133 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2562 อ่าน: 128 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2562 อ่าน: 9 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2562 อ่าน: 17 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 พ.ค. 2562 อ่าน: 23 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2562 อ่าน: 63 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 77 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 102 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด