|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 15 ต.ค. 2563 อ่าน: 260 ครั้ง
» คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 5 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 ก.ย. 2563 อ่าน: 139 ครั้ง
» มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 ก.ย. 2563 อ่าน: 210 ครั้ง
» ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์" ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2563 อ่าน: 98 ครั้ง
» ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า และผลการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ส.ค. 2563 อ่าน: 183 ครั้ง
» กำหนดวันหยุดราชการ สอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เลื่อนกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ก.ค. 2563 อ่าน: 240 ครั้ง
» รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 ก.ค. 2563 อ่าน: 173 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศตำแหน่ง อาาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ต.ค. 2563 อ่าน: 91 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ต.ค. 2563 อ่าน: 77 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ต.ค. 2563 อ่าน: 262 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2563 อ่าน: 156 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง ครูผู้สอน (พลศึกษา) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 25 ก.ย. 2563 อ่าน: 134 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสอบแข่งขันผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ก.ย. 2563 อ่าน: 308 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 6/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2563 อ่าน: 185 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การจัดการขยะและการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ต.ค. 2563 อ่าน: 30 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง การเสนอเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563 - 2564 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 7 ต.ค. 2563 อ่าน: 53 ครั้ง
» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 ต.ค. 2563 อ่าน: 50 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 23 ก.ย. 2563 อ่าน: 140 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ก.ย. 2563 อ่าน: 123 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ก.ย. 2563 อ่าน: 115 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 9 ก.ย. 2563 อ่าน: 88 ครั้ง

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด