ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2553
แนะนำการใช้งาน Quizizz

          เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้กลยุทธ์การสอน เรื่อง แนะนำการใช้งาน Quizizz (Keep yourself entertained and educated with Quizizz) ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 3-204 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้อาจารย์ในคณะได้มีทักษะ และมีความคิดริเริ่มในการสร้างงานและพัฒนางานให้หน่วยงานมีความก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐิกา บุญรัศมี อาจารย์ประจำคณะฯ

 
25 กุมภาพันธ์ 2564