ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2553
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  นโยบายด้านการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561
  KM Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561
  แผนผังระบบการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีการศึกษา 2561
   
รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561
  ระดับคณะ
  ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
   
รางวัลคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
  รางวัลคุณภาพด้าน KM
  รางวัลคุณภาพด้าน Good Practice
   
รางวัลคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2561
   
บทความ /งานวิจัย และผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์