ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2553
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีการศึกษา 2560
  ระบบการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
    แผนผังกระบวนการติดตาม KM 2560
    รายงานผล KM 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
  รางวัล KM ปีการศึกษา พ.ศ.2560
    สรุปรางวัล KM
   
  รางวัล Good Practices ปีการศึกษา พ.ศ.2560
    สรุปรางวัล Good Practices
   
  บทความ/งานวิจัย/รางวัลคุณภาพจากภายนอก
    รางวัลที่ได้รับ
   
  ผลงาน KM สู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
    กระบวนการกลุ่ม PBL
    แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน
    แนวปฏิบัติที่ดีตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ