ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2553
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562
  - แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562
  - แผนผังระบบติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
ผลงานการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี
  - ผลงานการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี
  - ผลงานการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2562
   
รางวัลคุณภาพการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562
รางวัลคุณภาพการจัดการความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562
คลังความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2562