ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2553
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
    - แนวปฏิบัติที่ดี
    - องค์ความรู้
รางวัลคุณภาพการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
  + คณะมนุษยศาสตร์
    - แนะนำการใช้งาน Quizizz
    - อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย
  + คณะมนุษยศาสตร์
    - กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุ่งสู่การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานหลักสูตร
  + สำนักศิลปะและวัฒนะธรรม
การรายงานผลการจัดการความรู้ (KM) รอบ 9 เดือน
  - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  - คณะครุศาสตร์
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - คณะวิทยาการจัดการ
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา
  - สำนักงานอธิการบดี
  - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน