ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย

          วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะ จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมโสภณ สุภาพงษ์ (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแบบฟอร์ม และกระบวนการส่งเอกสารเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงแนวทางที่ดีในการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร กรรมการและเลขานุการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 
3 มีนาคม 2564