ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2553

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่1/2564 โดยมีผอ.สำนักฯ อ.โอภาส อิสโม เป็นประธาน, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.สนธยา พลศรี รองผอ.วิทยาลัยชุมชนยะลา, นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, อ.ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฯ, อ.อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ, ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผอ., ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ อดีตรองผอ.,นายมานพ อ่อนแก้ว หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม และน.ส.เกสรา โกศิลญวงศ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุม

 
17 มีนาคม 2564