ITA Songkhla Rajabhat University
ข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200-4 http://www.skru.ac.th

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Contact Master : teerapatt.ma@skru.ac.th