|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 13 ธ.ค. 2561 อ่าน: 67 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ เลขที่ 160/131 แบบห้องแถว สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 100 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 97 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 73 ครั้ง
» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับบังคับบัญชา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 87 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 อ่าน: 38 ครั้ง
» ประกาศ มรภ.สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ ลว.๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 พ.ย. 2561 อ่าน: 266 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด