|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ธนาคารออมสิน ขอแจ้งการเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบุคลากรในหน่วยงาน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 เม.ย. 2563 อ่าน: 16 ครั้ง
» ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง คำสั่งตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 9/10/11 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 เม.ย. 2563 อ่าน: 14 ครั้ง
» ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง คำสั่งตามาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(เพิ่มเติม) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 8 เม.ย. 2563 อ่าน: 3 ครั้ง
» จังหวัดสงขลา ขอแจ้ง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2563 อ่าน: 44 ครั้ง
» จังหวัดสงขลา ขอแจ้งเรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงและมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2563 อ่าน: 33 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2563 อ่าน: 85 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2563 อ่าน: 75 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 อ่าน: 50 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2562 อ่าน: 83 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2562 อ่าน: 114 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 พ.ค. 2562 อ่าน: 136 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2562 อ่าน: 163 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 ม.ค. 2562 อ่าน: 177 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด