|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) เป้าหมายที่ 1 - 4 เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2561 อ่าน: 176 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 ต.ค. 2561 อ่าน: 185 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ต.ค. 2561 อ่าน: 130 ครั้ง
» กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ก.ย. 2561 อ่าน: 430 ครั้ง
» เปิดรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ก.ย. 2561 อ่าน: 173 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 ก.ย. 2561 อ่าน: 242 ครั้ง
» ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 2 ก.ย. 2561 อ่าน: 6,139 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 อ่าน: 1,866 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 อ่าน: 1,077 ครั้ง
» รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ซิงกอร่าเกมส์  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 อ่าน: 47 ครั้ง
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอาเซียน" 6 ตุลาคม 2561 พร้อมรับสมัครเพิ่มเติม ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ก.ย. 2561 อ่าน: 3,814 ครั้ง
» คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม ประจำปีการศึกษา 2561 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 ส.ค. 2561 อ่าน: 145 ครั้ง

อ่านข่าวกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2561 อ่าน: 70 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 6 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 ต.ค. 2561 อ่าน: 136 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 5  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 217 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 5  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2561 อ่าน: 453 ครั้ง
» ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6 ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 ต.ค. 2561 อ่าน: 391 ครั้ง
» ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 24 ก.ย. 2561 อ่าน: 1,529 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 6 ก.ย. 2561 อ่าน: 399 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 ต.ค. 2561 อ่าน: 9 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเสนอเงื่อนไขการทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 ก.ย. 2561 อ่าน: 112 ครั้ง
» ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 20 ส.ค. 2561 อ่าน: 329 ครั้ง
» URL ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2561 อ่าน: 903 ครั้ง
» ประกาศจ้างออกแบบ โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 465 ครั้ง
» ประกาศเชิญชวน และราคากลาง โดยวิธี E-Bidding ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 545 ครั้ง
» ประกาศขายทอดตลาด ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2561 อ่าน: 760 ครั้ง

อ่านข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

» ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่5 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่11 ฉบับที่4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 17 ต.ค. 2561 อ่าน: 0 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด