มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประกาศเจตจำนง

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาลและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ผู้บริหารใรทุกระดับ บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตวบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่กี่ยวงข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ (๑) แห่งประราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

Card image

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

+66 0-7426-0200-4

saraban@skru.ac.th