|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 28 พ.ค. 2563 อ่าน: 13 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19(Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 29 เม.ย. 2563 อ่าน: 525 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 เม.ย. 2563 อ่าน: 166 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการและผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 27 เม.ย. 2563 อ่าน: 170 ครั้ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2563  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 อ่าน: 284 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 อ่าน: 65 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2563 อ่าน: 131 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 21 พ.ค. 2563 อ่าน: 196 ครั้ง
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 19 พ.ค. 2563 อ่าน: 63 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การทำสัญญาจ้างพนักงาน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 14 พ.ค. 2563 อ่าน: 84 ครั้ง
» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโครงการสร้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 10 พ.ค. 2563 อ่าน: 131 ครั้ง

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

» ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ 2563... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 1 เม.ย. 2563 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 31 ม.ค. 2563 อ่าน: 0 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 อ่าน: 50 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2562 อ่าน: 83 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 5 ก.ค. 2562 อ่าน: 114 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 3 พ.ค. 2562 อ่าน: 136 ครั้ง
» ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562... อ่านต่อ... โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2562 อ่าน: 163 ครั้ง

อ่านวารสารทั้งหมด