|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
E-mail : tusana.si@skru.ac.th

อาจารย์พิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
E-mail : pichet.ch@skru.ac.th

อาจารย์จิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต
E-mail : jirapa.ko@skru.ac.th

ดร.นราวดี  บัวขวัญ
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : narawadee.bu@skru.ac.th

ปรับปรุงล่าสุด : 09/05/2563