มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


E-mail : tusana.si@skru.ac.th
0-7426-0210

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
E-mail : pichet.ch@skru.ac.th
0-7426-0212

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
E-mail : jirapa.ko@skru.ac.th
0-7426-0214

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : narawadee.bu@skru.ac.th
0-7426-0213

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
E-mail : weerachai.sa@skru.ac.th
0-7426-0211

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : nardnarade.ak@skru.ac.th
0-7426-0215

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขต
E-mail : anumat.de@skru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : nakul.so@skru.ac.th
0-7426-0200
084-199-4984

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : jiraporn.gu@skru.ac.th
0-7426-0200
081-897-562

ปรับปรุงล่าสุด : 24/03/2566