มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


E-mail : tusana.si@skru.ac.th
081-742-2342

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและวิทยาเขต
E-mail : pichet.ch@skru.ac.th
083-511-5791

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
E-mail : jirapa.ko@skru.ac.th
087-390-2472

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : narawadee.bu@skru.ac.th
089-659-9449

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
E-mail : weerachai.sa@skru.ac.th
093-786-3479

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : nardnarade.ak@skru.ac.th
083-658-6742

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : kiattisak.pa@skru.ac.th
083-655-4305

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : nakul.so@skru.ac.th
084-199-4984

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : jiraporn.gu@skru.ac.th
081-897-5632

ปรับปรุงล่าสุด : 02/04/2564