|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวจิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา
และคุณลักษณะบัณฑิต

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต

ดร.นราวดี  บัวขวัญ
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ครวญ  บัวคีรี
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณนายพิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาหน่วยงาน

ผศ.ไพศาล  คงเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.เกรียงศักดิ์  รักษาเดช
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ปรับปรุงล่าสุด : 10/06/2562