มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


E-mail : tusana.si@skru.ac.th
0 7426 0210

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
E-mail : pichet.ch@skru.ac.th
0 7426 0212

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
E-mail : jirapa.ko@skru.ac.th
0 7426 0214

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : narawadee.bu@skru.ac.th
0 7426 0213

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
E-mail : weerachai.sa@skru.ac.th
0 7426 0211

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : nardnarade.ak@skru.ac.th
0 7426 0215

รองอธิการบดี
วิทยาเขตสตูล
E-mail : anumat.de@skru.ac.th
0 7426 0200 ต่อ 1077

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : nakul.so@skru.ac.th
08 4199 4984

ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : jiraporn.gu@skru.ac.th
08 1897 5632

ปรับปรุงล่าสุด : 19/04/2567