มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU


แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ ดาวน์โหลด ]

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ดาวน์โหลด ]

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ ดาวน์โหลด ]

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ ดาวน์โหลด ]