มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU


แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) [ ดาวน์โหลด ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ ดาวน์โหลด ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ ดาวน์โหลด ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ ดาวน์โหลด ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) [ ดาวน์โหลด ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ ดาวน์โหลด ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) [ ดาวน์โหลด ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) และฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ ดาวน์โหลด ]