มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU


แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ ดาวน์โหลด ]

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ ดาวน์โหลด ]

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ ดาวน์โหลด ]

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ ดาวน์โหลด ]