มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของภาคใต้ เป็นผู้นำในการนำการศึกษาพัฒนาชาวชนบทและสังคมชนบทในภาคใต้ให้วิวัฒน์ รุ่งโรจน์ รุ่งเรืองมาโดยลำดับตราบบัจจุบัน ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และได้ขยายพื้นที่จัดการศึกษานอกที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตั้งอยู่ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งใหญ่สารภี ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปี พ.ศ.2462 ธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลา ได้คิดผลิตครูมณฑลขึ้นเพื่อให้เป็นครูสอนในระดับประถมศึกษา จึงได้เปิดหลักสูตรวิชาครขึ้น โดยอาศัยสถานที่เรียนที่โรงเรียนประจำมณฑลนครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธ ซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน)

หลักสูตรวิชาชีพครูดังกล่าว เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมบริบูรณ์ (ชั้นประถมปีที่ 3) ดรียนร่วมกับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 และเรียนวิชาชีพครูสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้เรียกว่า "ครูประกาศนียบัตรมณฑล"

ปี พ.ศ. 2468 หลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2464 ธรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลขึ้น เรียกว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูมูล" ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอกำแพงเพชร (ปัจจุบันคืออำเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.3 และผู้ที่เป็นครูแล้วแม้ยังไม่จบชั้น ม.3 กำหนดเวลาเรียน 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล" (ป.)

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ให้เลิกการแบ่งเขตการ ปกครองเป็นมณฑล

ปี พ.ศ. 2477 โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ที่ตำบลท่าชะมวง จึงได้เปลี่ยนเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดสงขลา" เปิดรับนักเรียนที่เรียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475) เข้าเรียนมีกำหนด 2 ปี

ปี พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดสงขลา" เป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา" และได้ย้ายจากตำบลท่าชะมวง ไปตั้งที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 กำหนดเวลาเรียน 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ "ประกาศนียบัตรจังหวัด" (ว.) นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ยังรับนักเรียนที่เตรียมไว้สำหรับบรรจุเป็นครูประชาบาล โดยให้จังหวัดต่างๆ คัดเลือกนักเรียนที่จบ ป.4 จากตำบลทุรกันดารในจังหวัดต่างๆ เข้ามาเรียนกำหนดเวลาเรียน 3 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ "ประโยคครูประชาบาล" (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในตำบลที่เป็นภูมิลำเนา

ปี พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา" เป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา" เปิดรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 หรือประโยคประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) กำหนดเวลาเรียน 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ "ประกาศนียบัตรครูมูล" (ป.)

ปี พ.ศ. 2498 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.6 กำหนดเวลาเรียน 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 จึงได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ ณ บริเวณ บ้านสำโรง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เริ่มรับนักเรียนหญิง เปิดเป็นสหกิจศึกษาเป็นครั้งแรก อีกทั้งได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมกิจการของโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสงขลา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2485 กับวิทยาลัยครูสงขลา เพื่อขยายและปรับปรุงการศึกษาด้านการฝึกหัดครูให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงยั่งยืน วิทยาลัยครูสงขลาจึงกลายเป็นสถานศึกษาฝึกหัดครูขนาดใหญ่ในภาคใต้

ปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูสงขลาจึงได้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์ โดยรับนักศึกษาที่เรียนจบ ป.กศ.สูง หรือครูประจำการ ที่ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในปี พ.ศ.2522 ได้เปิดโครงการอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูง และระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2524 ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเรียกโครงการนี้ว่า วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ปี พ.ศ.2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครูทำหน้าที่ผลิตครู และเปิดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่น วิทยาลัยครูสงขลาจึงได้ผลิตครูระดับปริญญาตรี ด้านครุศาสตรบัณฑิต รวมถึงบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นๆ ตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ขยายไปสู่สาขาอื่น ๆ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูสงขลาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนสามารถเปิดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินพันธกิจตามวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ สืบมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความต้องการทางด้านการศึกษาของเยาวชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีแนวโน้มที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างสูง จากสถิติที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบการศึกษากว่าร้อยละ 60 ในจังหวัดสตูลยังไม่มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหากได้มีการสนับสนุนให้จัดตั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จังหวัดสตูล จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีแนวนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเป้าประสงค์ที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ

จังหวัดสตูลได้รับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นประตูสู่เวทีอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงควรมีสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้มีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ด้วยการผลักดันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสตูลและประชาชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ประสานงบประมาณการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการขอถอนสถานภาพและดำเนินการขอใช้พื้นที่ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 4036/2515 (ทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์) มีเนื้อที่ 346 ไร่ 93 ตารางวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งใหญ่สารภี ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จึงได้ตั้งเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป