มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์จิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ
รองอธิการบดี วิทยาเขตสตูล

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  แสงฉาย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

อาจารย์ ดร.นราวดี  บัวขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์จิราภรณ์  กวดขัน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ   ชัยวัฒนกุลวานิช
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.มุมตาส  มีระมาน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
และปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ   มะหาหมัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชพงษ์   ชัชวาลย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์พุฒิธร  ตุกเตียน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์เสรี ชะนะ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วันฉัตร  จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์  ตั้งเซ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสตูล

ปรับปรุงล่าสุด : 04/03/2567