มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขต

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กันตภณ  มะหาหมัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์   ชัชวาลย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.วีระศักดิ์  อักษรถึง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.มุมตาส  มีระมาน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

อาจารย์ ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น  
คณบดีคณะครุศาสตร์
วิทยาเขตสตูล

อาจารย์วันฉัตร  จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

อาจารย์เสรี ชะนะ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์พุฒิธร  ตุกเตียน
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

นางวรรณญา   สาแหล๊ะ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 24/03/2566