|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาวจิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา
และคุณลักษณะบัณฑิต

ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต

ดร.นราวดี  บัวขวัญ
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ครวญ  บัวคีรี
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณนายพิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาหน่วยงาน

ผศ.ไพศาล  คงเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.เกรียงศักดิ์  รักษาเดช
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มนตรี  เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ไชยวุธ  โกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
คณบดีวิทยาการลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
รักษาราชการแทน
คณบดีครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์พงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

ดร.ฐปนพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายโอภาส  อิสโม
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฉลอง  อาคาสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

นายพุฒิธร  ตุกเตียน
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกมลวรรณ  นิลจู
หัวหน้างานอำนวยการ

ปรับปรุงล่าสุด : 10/06/2562