มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มนตรี  เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.กันตภณ  มะหาหมัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.รัชชพงษ์   ชัชวาลย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.วีระศักดิ์  อักษรถึง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.มุมตาส  มีระมาน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

นายวันฉัตร  จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายโอภาส  อิสโม
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

นายพุฒิธร  ตุกเตียน
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางวรรณญา   สาแหล๊ะ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 04/03/2564