|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์จิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดี

อาจารย์พิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดี

ดร.นราวดี  บัวขวัญ
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.นกุล  โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์จิราภรณ์  กวดขัน
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.มนตรี  เด่นดวง
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.ไชยวุธ  โกศล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.มุมตาส  มีระมาน
คณบดีวิทยาการลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

รศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วพลอย
รักษาราชการแทน
คณบดีครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

นายวันฉัตร  จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายโอภาส  อิสโม
ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปัณฑิตา   โชติช่วง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี

นายพุฒิธร  ตุกเตียน
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกมลวรรณ  นิลจู
หัวหน้างานอำนวยการ

ปรับปรุงล่าสุด : 15/12/2563