มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

อาคารเรียน

    อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย มีทั้งแบบอาคารเรียนของคณะต่างๆ และอาคารเรียนรวม ลักษณะของห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิชาทั่วไป จะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม อาทิเช่น เครื่องฉาย (Projector) รองรับ จอรับภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) รองรับระบบ Visualizer ไมโครโฟน กระดานไวท์บอร์ดติดฝาผนัง พร้อมอุปกรณ์ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

  อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 62 )
 •   


 • อาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58 )
 •   


 • อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 74 )
 •   


 • อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (อาคาร 3 , 4 , 5)
 •       


 • อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 73 )
 •   


 • อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ (อาคาร 68 )


 • อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ


 • อาคารเรียนบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 9)


 • อาคารเรียนอาคาร 2


 • อาคารเรียนอาคาร 8


 • อาคารเรียนรวมอาคาร 48 (อาคารตึกอำนวยการ)
 •   


 • อาคารเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์


 • อาคารเรียนโรงแรมสงขลาพาเลซ (อาคาร 11)
 •   


 • อาคารเรียนสำนักศิลปและวัฒนธรรม
 •   


 • อาคารเรียนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ