มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

สภาคณาจารย์และข้าราชการ


ผศ.ดร.กรฤต   นิลวานิช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.รุ่งรังสิมา  สัตยาไชย
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.ณิชาภัทร  บุณรัตน์
กรรมการ

อาจารย์ธีรวุฒิ  แก้วมาก
กรรมการ

ผศ.สุธัญญา  ฐิโตปการ
กรรมการ

อาจารย์โสภิดา  ขาวหนูนา
กรรมการ

ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์
กรรมการ

ผศ.คุลยา  ศรีโยม
กรรมการ

อาจารย์ธภัทร  ชัยชูโชค
กรรมการ

ผศ.ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์
กรรมการ

ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร
กรรมการ

ดร.ฤทัยวรรณ   บุญครองชีพ
กรรมการ

ดร.เกรียงศักดิ์   รักษาเดช
กรรมการ

นางสาวสุดารัตน์  วงศ์กระจ่าง
กรรมการ

นายชัยสิทธิ์  บุญรังษี
กรรมการ

นายสุรชัย  ประกอบ
กรรมการ

นางลัคณา   อ่อนชะนิด
กรรมการ

นางอมรรัตน์  ชูชื่น
กรรมการ

ผศ.พิชญ์พิไล  ขุณพรรณราย
กรรมการและเขานุการ

นางสรยา  ทองศรีนุ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเสาวภา  หมัดลิหมีน
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 05/04/2566