มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

สภาคณาจารย์และข้าราชการ


ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.สุธัญญา  ฐิโตปการ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.รุ่งรังสิมา  สัตยาไชย
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.ณิชาภัทร  บุณรัตน์
กรรมการ

ดร.สุทธิรักษ์  เอียดปุ่ม
กรรมการ

ผศ.ประสิทธิ์  รุ่งเรือง
กรรมการ

อาจารย์โสภิดา  ขาวหนูนา
กรรมการ

ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์
กรรมการ

ดร.ฤทัยวรรณ  บุญครองชีพ
กรรมการ

ดร.ศรีวรรณ  ขำตรี
กรรมการ

ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์
กรรมการ

ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร
กรรมการ

ดร.ฤทัยวรรณ   บุญครองชีพ
กรรมการ

ผศ.คุลยา  ศรีโยม
กรรมการ

ผศ.ดร.ธิวาริ  โอภิธากร
กรรมการ

ดร.เกรียงศักดิ์   รักษาเดช
กรรมการ

นางสาวสุดารัตน์  วงศ์กระจ่าง
กรรมการ

ผศ.พิชญ์พิไล  ขุณพรรณราย
กรรมการและเขานุการ

นายชัยสิทธิ์  บุญรังษี
กรรมการ

นายสุรชัย  ประกอบ
กรรมการ

นางลัคณา   อ่อนชะนิด
กรรมการ

นางอมรรัตน์  ชูชื่น
กรรมการ

นางสรยา  ทองศรีนุ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพิชยดนย์  ชายมะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 15/02/2564