|

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

สภาคณาจารย์และข้าราชการ


ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายธภัทร  ชัยชูโชค
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวรุ่งรังสิมา  สัตยาไชย
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวณิชาภัทร  บุณรัตน์
กรรมการ

นางสุกานดา  จันทวี
กรรมการ

ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์
กรรมการ

นายศุภชัย  แก้วจัง
กรรมการ

นายอิบรอฮิม  ยี่สุ่นทรง
กรรมการ

ดร.ธิวาริ  โอภิธากร
กรรมการ

นางสาวสมลักษณ์  หอมสิน
กรรมการ

นายวิชัย  มีศรี
กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์  บุญสว่าง
กรรมการ

นายศราวุฒิ  ชูโลก
กรรมการ

นายอาคม  หนูประพันธ์
กรรมการ

นายวิทยา  ใจสมุทร
กรรมการ

นายศุภสิน  ปวันวัชรากร
กรรมการ

นางสาวนวรัตน์  สีตะพงษ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสรยา  ทองศรีนุ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพิชยดนย์  ชายมะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 04/08/2563