มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 

 
  สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   
 
  สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
   
 
  สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
   
 
  สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
   
 
  สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   

 
สีประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ สีขาว - สีแดง

   
 
  สีขาว หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์
   
 
  สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง

** สีขาว - สีแดง หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธ์ใจ **