มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

  หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
  งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม (นายสิทธิศักดิ์ ตุกวุ่น) 09-7165-2854
   หน่วยรักษาความปลอดภัย   
  1. นายธนธรณ์ ศรีสุวรรณ สายตรวจ รปภ. 09-8607-5133,06-6049-2460
  2. นางสาวคันศร จันทรมณี ผู้ประสานงาน รปภ. 08-4178-6365
  3. นายชินโชติ แก้วทองมา หัวหน้าชุดกลางวัน 09-4254-7060
  4. นายนพรัตน์ จิตดร หัวหน้าชุดกลางคืน 09-9080-2790
  - หน่วยซ่อมบำรุง (งานไฟฟ้า)
  1. นายจักรพงษ์ เพชรมีค่า 08-7291-0324
  2. นายอภิชาต พรรณราย 09-3579-0206
  3. นายกิตติชัย บุปผะโพธิ์ 08-9733-3519
  - งานประปา (รถบรรทุกน้ำ)
  1. นายคมสัน หน่วยทองจีน 08-7359-8613
  2. นายเอมซี โทนแก้ว 09-3721-6133
  กองพัฒนานักศึกษา (นางสาวอัญชลี หนูรัตน์) 09-5442-5420
  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และ ห้องพยาบาล (นางสาวอัญชลี หนูรัตน์) 09-5442-5420
  งานสื่อสารองค์กร (อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ์ เวศยาสิรินทร์) 08-9733-9200
  หน่วยงานภายนอก หมายเลขโทรศัพท์
  ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร สงขลา 08-3510-8259 ,1669
  สถานีตำรวจภูธร สงขลา 0-7432-2238
  ตำรวจท่องเที่ยว สงขลา 0-7424-6733
  ตำรวจทางหลวง สงขลา 0-7421-1222
  บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 0-7430-2598-9
  การประปา 0-7431-2665
  การไฟฟ้า 0-7433-0139, 1129
  สถานีดับเพลิงสงขลา 0-7432-1700
  โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา 0-7427-3100
  โรงพยาบาลสงขลา 0-7433-8100
  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 0-7421-2070-9, 0-7423-3133, 0-7424-5699
  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 0-7427-2800