มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลรศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประธานกรรมการคณะกรรมการ

นายธีระพงศ์  ศานติมารค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์พิเชษฐ์  จันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต
กรรมการ

อาจารย์จิรภา  คงเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

อาจารย์ ดร.มุมตาส  มีระมาน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กรรมการ

อาจารย์วันฉัตร  จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กรรมการ

ผศ.วิรัตน์  บุญเลิศ
ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ
กรรมการ

นางสาววันวิสาข์  ทองสง
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
กรรมการ

ผศ.ดร.กรฤต  นิลวานิช
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ

นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 05/04/2566