มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ห้องสมุด

      

    ห้องสมุด ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการชุมชน โดยการจัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่างๆ มาให้บริการ แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

 • เวลาเปิดทำการและปิดทำการ
   ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.45 – 16.30 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 07.45 – 18.00 น.
  • ช่วงเปิดนอกเวลาราชการ
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.30– 19.30 น.
 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  • 1. หนังสือทั่วไป
  • 2. นวนิยายและเรื่องสั้น
  • 3. หนังสือสำหรับเยาวชน
  • 4. ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
  • 5. หนังสือปกอ่อน
  • 6. หนังสือมุมคุณธรรม
  • 7. หนังสือธรรมมะ
  • 8. ซีดีรอม ประกอบหนังสือ
  • หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 2 - 5 สอบถามเพิ่มเติมได้จากบรรณารักษ์ ฝ่ายยืม-คืน เคาท์เตอร์ชั้น 2
 • บริการมัลติมีเดีย
  • 1. บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ
     
   ยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภทต่างๆในรูปแบบซีดี ดีวีดี อาทิเช่น ภาพยนตร์วิชาการ ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์บันเทิง ฯลฯ ดูรายละเอียดรายการโสตทัศนวัสดุทั้งหมด ได้ที่เว็บไซต์ สืบค้นโสตทัศนวัสดุ และ เว็บไซต์ บริการมัลติมีเดียออนไลน์ ได้ทั้งสองเว็บไซต์
  • 2. บริการเคเบิ้ลทีวี (Cable television) จากเจ้าของผู้ให้บริการ
     
   • เคเบิ้ลทีวี TRUEVISIONS
   • เคเบิ้ลทีวี PSI
   • เคเบิ้ลทีวี IMP
  • 3. บริการรับชมสื่อโสตทัศนวัสดุรวม 6 จุดบริการ ณ ชั้น 6
  • 4. บริการห้องฉาย 2 ห้อง
   • ห้องกระดุมทอง ความจุประมาณ 40 ที่นั่ง
   • ห้องประดู่ ความจุประมาณ 40 ที่นั่ง
 • บริการอินเทอร์เน็ต
  • 1. บริการเครือข่ายไร้สาย
  • 2. บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ส่วนการเข้าใช้งานบริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน แบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้
   • อาจารย์ และบุคลากรใช้ Username and Password เดียวกันกับที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย SKRU Wi-Fi
   • นักศึกษาใช้ Username and Password เดียวกันกับที่ใช้ตรวจสอบผลการเรียน
    *** ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม VPN จากที่นี่ คลิก
  • 3. บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าด้วยตนเอง และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
     
  • 4. บริการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ
 • บริการทั่วไป
  • 1. บริการจองใช้ห้องประชุมปาริฉัตร ความจุประมาณ 60 ที่นั่ง
     
   ติดต่อสอบถามการจองห้องได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ
  • 2. บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ห้องได้ที่เว็บไซต์ คลิก
  • 3. บริการมุมกาแฟ
     
  • 4. บริการมุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ เช่น มุมเยาวชน