มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ห้องพยาบาล

   เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. มีพยาบาลประจำคอยให้บริการอย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง พร้อมทั้งมีแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลามาคอย ตรวจให้บริการทุกวันจันทร์ เวลาบ่ายโมงตรง

การบริการ
     ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และบุคคลทั่วไป (ที่มีบัตรทอง หรือบัตรประกันสังคมของโรงพยาบาลสงขลา)

สถานที่
    มีห้องทำแผล ห้องสังเกตการณ์ แยกชาย – หญิง จำนวน 8 เตียง ตัวอาคารตั้งอยู่ตรงข้ามอาคาร 9 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย)

ภาระหน้าที่
    1. รักษาโรคเบื้องต้น เรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน
    2. ปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
    3. ให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านสุขภาพ
    4. จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ต้านยากเสพติด , กิจกรรมด้านสุขภาพ , กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก , กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรค