มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


นายไพโรจน์  รัตนภิรมย์
ประธานกรรมการ

นายกวิศพงษ์  สิริธนนท์สกุล
รองประธานกรรมการ

นางเขมชนิดาภา  ฤทธิกาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายฉลอง  เตชะภัทรกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรรณิภา  โสตถิพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ์  ภิญโญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สดใส  ขันติวรพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมานะ  ศรีพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังษี  รัตนปราการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอดินันท์  ปากบารา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอรรถวุฒิ  สาครินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเอนก  แซ่ตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเนติศักดิ์  คงแก้ว
ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
กรรมการ

นายอัครวิชญ์  ขวัญปลอด
นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
กรรมการ

นายเฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิรภา  คงเขียว
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 29/11/2562