มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


นายไพโรจน์  รัตนภิรมย์
ประธานกรรมการ

นายอดินันท์  ปากบารา
รองประธานกรรมการ

นายปรีดี  ปรัชญ์ดำรงค์กิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางรุ่งรัตน์  ชัยจีระธิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.คำรณ  พิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ์  ภิญโญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสงค์  บริรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูวาทีธรรมวิภัช  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังษี  รัตนปราการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางบงกช  กาญจนแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสามารถ  เจริญฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศลใจ  วิบูลกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติศักดิ์  ธรรมโชติ
ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
กรรมการ

นายอาริยะวัฒน์  ชำนาญกิจ
นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
กรรมการ

นางเลขา  สุวรรณชาตรี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิรภา  คงเขียว
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 19/07/2565