มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

มุมพักผ่อน

ในรั้วมหาวิทยาลัยมีมุมพักผ่อนมากมายทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร อาทิเช่น

  ลานน้ำพุหน้าคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร์ (อาคาร 4)
 •   

 • ลานบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 10)
 •   

 • ริมสระน้ำเกาะลอย
 •   

 • ลานบริเวณบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 9)
 •   

 • ลานบริเวณอาคารการศึกษาพิเศษ(อาคาร 100 ปี)
 •   

 • ลานบริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 •   

 • ลานบริเวณร้านสหกรณ์
 •