มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภาวิชาการรศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.เยาวพา  ณ นคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร.ไสว  บัวแก้ว
ผู้แทนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ฯ

ผศ.ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร
ผู้แทนคณะครุศาสตร์

ผศ. ดร.คมวิทย์  ศิริธร
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ทัศนียา  คัญทะชา
ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฯ

ผศ.อรสา  แนมใส
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.มุจลินทร์  ผลกล้า
(ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา/กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์วันฉัตร  จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 19/10/2565