มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภาวิชาการรศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อดิศา  แซ่เตียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.อิศรัฎฐ์  รินไธสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์
ผู้แทนคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.ศดานนท์  วัตตธรรม
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ทัศนียา  คัญทะชา
ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์

อ.ดร.จตุรภัทร  จันทร์ทิตย์
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.สายสิริ   ไชยชนะ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.มรกต  ดิษฐาอภิชัย
ผู้แทนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา/กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์วันฉัตร  จารุวรรณโน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 26/07/2566