มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

คณะกรรมการสภาวิชาการผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศ.ดร.อรัญ  หันพงศ์กิตติกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร.ปรานี  อ่านเปรื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.เยาวพา  ณ นคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.เดช  เหมือนขาว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.มุจลินทร์  ผลกล้า
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ ฯ

ผศ.ชรินทร์  อินทะสุวรรณ์
ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.คมวิทย์  ศิริธร
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์
ผู้แทนคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

ดร.ชำนาญ  พูลสวัสดิ์
ผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายวันฉัตร  จารุวรรณโน
กรรมการและเลขานุการ

ปรับปรุงล่าสุด : 01/06/2563