มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ห้องละหมาด

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดห้องละหมาดไว้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยแยกเป็นอาคารเดี่ยว ตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ห้อง คือห้องละหมาดชาย และห้องละหมาดหญิงพร้อมที่อาบน้ำละหมาด ตัวอาคารตั้งอยู่หลังอาคารกองพัฒนานักศึกษา ใกล้กับโรงอาหารใหม่