มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : SKRU

ห้องวิทยาศาสตร์    ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็น 1 ใน 17 ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในสถาบันราชภัฏ (โครงการ พวส.) ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทำการวิจัยอบรมครูวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานในระยะแรก เป็นการดำเนินงานตามโครงการพวส. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ โดยเรียกหน่วยงานในขณะนั้นว่า โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ ในสถาบันราชภัฏสงขลา (โครงการพวส.สงขลา) และเมื่อมีความพร้อมมากขึ้น กล่าวคือเมื่ออาคารแล้วเสร็จครุภัณฑ์ได้รับการติดตั้งจึงได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์ การตกแต่งบรรยากาศภายใน มีความน่าสนใจ ตกแต่งสวยงาม จัดมุมไว้สำหรับโชว์เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ไว้มากมาย ณ บริเวณชั้น 1

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์บริการนักศึกษา สำหรับเป็นการเรียนการสอน อาทิ เช่น
  • ห้องเรียนฟิสิกส์ อยู่บริเวณชั้น 2

     

     

  • ห้องเรียนเคมี และ สาขาสิ่งแวดล้อม อยู่บริเวณชั้น 3

     

     

  • ห้องเรียนชีววิทยา อยู่บริเวณชั้น 4